Algemene voorwaarden

Versie 05/2016

1. Definities
1.1. Hap Slurp Sloep: Evenement georganiseerd door Stichting Projecten JCI Roermond, waarbij
deelnemende restaurants gedurende de duur van het evenement open zijn voor bezoekers op
vertoon van uw Strippenkaart. De deelnemende restaurants staan vermeld op uw Strippenkaart en
bij elk restaurant krijgt u een wijn-spijs combinatie (klein gerechtje met bijpassende wijn). De
gerechtjes worden steeds in een ander restaurant genuttigd en wel in de volgorde die u zelf heeft
gekozen tijdens de aankoop van de Strippenkaart
1.2. Deelnemende restaurants: Alle deelnemende restaurants, zoals deze vermeld staan op uw
Strippenkaart.
1.3. Bezoeker: De bezitter van een Strippenkaart voor Hap Slurp Sloep, zodra de betaling is geschied
of bevestigd.
1.4. Startlocatie: de startlocatie van Hap Slurp Sloep is Sunset Lounge Beachclub, gelegen in De
Weerd 75, 6041 TK Roermond.
1.5. Strippenkaart: De strippenkaart voor de Hap Slurp Sloep, ook wel entreebewijs genoemd, geeft
voor 1 persoon toegang tot alle Deelnemende restaurants op de datum vermeld op de kaart.
1.6. Toegang: Toegang tot de Deelnemende restaurants, uitsluitend op vertoon van de Strippenkaart
en uitsluitend in de door het restaurant voor publiek opengestelde ruimtes.
1.7. Website: Omgeving van Hap Slurp Sloep op het internet, www.hapslurpsloep.nl.

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Op alle met Hap Slurp Sloep gesloten overeenkomsten met betrekking tot de producten van Hap
Slurp Sloep zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Hap Slurp Sloep uitgesloten, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand door de aankoop en betaling van de Strippenkaart voor Hap
Slurp Sloep bij de Deelnemende restaurants.
3.2. De overeenkomst gaat in op de datum van overdracht van de Strippenkaart.
3.3. De Strippenkaart geeft toegang tot alle Deelnemende restaurants op de datum zoals vermeld op
de Strippenkaart, tenzij door Hap Slurp Sloep anders aangegeven op de website
www.hapslurpsloep.nl of schriftelijk medegedeeld aan de bezoeker.

 

4. Prijs
4.1. Hap Slurp Sloep heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.
4.2. Bezoeker betaalt de op website vermelde prijs voor een Strippenkaart. Betaling vindt plaats door
contante betaling.
4.3. De vermelde prijs voor een Strippenkaart is inclusief aperitief, vier gangen met bijpassende wijn,
dessert, vervoer per boot vanaf de Startlocatie naar de verschillende deelnemende restaurants,
vervoer per boot gedurende de duur van het evenement naar de verschillende restaurants, de
retourtocht per boot naar de Startlocatie, toegang tot het eindfeest op Startlocatie alsmede alle van
toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW).
4.4. In de prijs van de Strippenkaart is niet inbegrepen:
a. Consumpties bij het eindfeest
b. Eventuele extra consumpties gedurende de dag.
c. Vervoer van en naar Startlocatie bij aanvang en einde van Hap Slurp Sloep.
d. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-,ziektekosten-, en annuleringsverzekering.;
5: Aanvang- en eindtijd van Hap Slurp Sloep
5.1 Hap Slurp Sloep heeft twee aanvangstijden waartussen de Bezoekers dienen te kiezen bij
aankoop van de Strippenkaart.
5.2 Indien een Bezoeker de Strippenkaart heeft gekocht met de hierop vermelde aanvangstijd, is het
niet mogelijk om deze tijd gedurende het evenement te wijzigen, anders dan door een nieuwe
Strippenkaart te kopen.
5.3 De boten vertrekken stipt om 12.00 uur en om 13.00 uur. Indien men te laat is voor de gekozen
vertrektijd, dan dient men op eigen gelegenheid naar het Deelnemende restaurant te gaan om.
Retournering van een deel van de Strippenkaartprijs is uitdrukkelijk uitgesloten. De organisatie is
tevens niet aansprakelijk voor eventuele extra gemaakte kosten om alsnog het Deelnemende
restaurant te bereiken.

 

6. Niet doorgaan van het programma/wijzigingen
6.1 De organisatie van Hap Slurp Sloep behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het
programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan of indien zich weersomstandigheden
voordoen waardoor activiteiten niet verantwoord zijn of bij wijzigingen door autoriteit.
6.2 Indien door omstandigheden door de organisatie van Hap Slurp Sloep wordt besloten, dat het
programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de organisatie
van Hap Slurp Sloep zich tot onmiddellijk kennisgeving via de website.
6.3 Bij niet doorgaan van een programma verplicht de organisatie van Hap Slurp Sloep zich tot
onmiddellijk terugbetaling van de reeds betaalde Strippenkaarten.

 

7. Privacy
De Bezoeker stemt er mee in dat hij of zij gefotografeerd en/of gefilmd kan worden binnen een
horeca gelegenheid tijdens de evenementen. En dat dit fotografisch materiaal ter promotionele
doeleinden kan worden gebruikt.

 

8. Aansprakelijkheid
8.1. De organisatie van Hap Slurp Sloep is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende
restaurants en andere zaken geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de
website van Hap Slurp Sloep, noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van restaurants om
de Strippenkaart te accepteren.
8.2 Door de organisatie van Hap Slurp Sloep wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten
gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de
deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van het evenement. De organisatie van Hap Slurp Sloep is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.3 Gebruikmaking van de door de organisatie van Hap Slurp Sloep ingezette boten is voor de
Bezoekers geheel voor eigen risico. De organisatie van Hap Slup Sloep aanvaard hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid op welke grond dan ook.
8.4 Schade die ontstaat door het gebruik van de Bezoeker(s) aan materialen van derden zullen aan
de Bezoeker(s) in rekening worden gebracht.

 

9. Gebruik van de Strippenkaart.
9.1. Het veranderen dan wel kopiëren van de Strippenkaart is niet geoorloofd en wordt beschouwd
als fraude waarvan aangifte kan worden gedaan bij de politie.
9.2. Een Strippenkaart is alleen geldig in de Deelnemende restaurants op de datum zoals vermeld op
de Strippenkaart. Een Strippenkaart geeft toegang in de door het restaurant voor publiek
opengestelde ruimtes en geeft recht op een door het restaurant bereid gerecht.

 

10. Annuleren
Annuleren is niet mogelijk. Eenmaal gekochte Strippenkaarten worden door de organisatie van Hap
Slurp Sloep niet retour genomen. Daar de Strippenkaarten niet op naam zijn, zijn deze echter wel
overdraagbaar.

 

11. Overige bepalingen
11.1. Hap Slurp Sloep behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen. Bezoeker wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een brief of e-mail.
Indien bezoeker niet binnen 10 dagen na verzending van de mededeling bezwaar maakt tegen de
toepasselijkheid van de wijzigingen of aanvullingen, wordt bezoeker geacht daarmee in te stemmen.
11.2. Hap Slurp Sloep mag bij de uitvoering van de overeenkomst met afnemer naar eigen inzicht derden inschakelen.
11.3. Hap Slurp Sloep is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te
dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Bezoeker geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.
11.4. Deelname aan Hap Slurp Sloep is toegestaan vanaf 18 jaar.
11.5. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst met de bezoeker is Nederlands recht van
toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.
11.6. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn,
dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.